Новини

ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМІТНИЙ КОМБІНАТ ТИМЧАСОВО ЗУПИНЕНО

[:ru]В текущих условиях комбинат не может возобновить производство и отгрузку продукции потребителям. Персонал основных и вспомогательных цехов с понедельника выведен в простой с оплатой 2/3 от установленного оклада. Из-за активных военных действий на комбинате происходят перебои с электроснабжением, в результате чего жизненно важные объекты комбината зачастую остаются полностью обесточенными. Два из трех действующих карьеров ЧАО «ДФДК» – Восточный и Доломитный – частично затоплены из-за аварийного отключения водоотливных установок в периоды отсутствия электроэнергии. Еще один карьер – Центральный – находится на грани подтопления. Из-за разрушенных электроподстанций и поврежденных линий электропередач на комбинате простаивают дробильно-обогатительные фабрики, электрическое горнодобывающее оборудование, электрические локомотивы. В результате обстрелов серьезно пострадала железнодорожная станция Еленовка, а также перегон Еленовка-Южнодонбасская, по которому осуществлялись основные поставки продукции комбината потребителям. Из-за разрушенной железнодорожной инфраструктуры комбинат уже две недели не может отгрузить свою продукцию потребителям. Отсутствие поставок продукции ЧАО «ДФДК» приводит к существенному дефициту флюсового сырья на рынке, в первую очередь, на предприятиях металлургической отрасли. Военные действия, а также административные ограничения, вводимые обоеми сторонами на перемещение транспорта и ТМЦ, привели к срыву жизненно необходимых поставок – от материалов для проведения буровзрывных работ до запасных частей для горного оборудования. Руководство предприятия уверено, что комбинат возобновит работу в будущем. Несмотря на объявленный простой, в целях сохранения производства и технологического потенциала ремонтные бригады продолжают вести восстановительные работы на жизненно важных объектах. Полноценная работа комбината будет возобновлена тогда, когда будут устранены угрозы безопасности работникам предприятия, восстановлена энергетическая и железнодорожная инфраструктура, а также налажены процессы поставки критических ТМЦ, необходимых для производства. Справка ЧАО «ДФДК» разрабатывает Еленовское и Стыльское месторождения. Для переработки полезного ископаемого имеются дробильно-обогатительные фабрики: ДОФ-1, ДОФ-2, ДОФ-3, циклично-поточная технологическая линия. Предприятие специализируется на добыче и производстве известняков и доломитов для металлургической, стекольной, цементной, сахарной, строительной, химической и других отраслей промышленности. Объем реализации товарной продукции составляет 5,2 млн. тонн в год.[:ua]У поточних умовах комбінат не може відновити виробництво й відвантаження продукції споживачам. Персонал основних і допоміжних цехів із понеділка виведено у простій з оплатою 2/3 від встановленого окладу. Через активні військові дії на комбінаті відбуваються перебої з електропостачанням, унаслідок чого життєво важливі об’єкти комбінату часто залишаються повністю знеструмленими. Два із трьох діючих кар’єрів ПрАТ «ДФДК» — Східний і Доломітний — частково затоплені через аварійне відключення водовідливних установок у періоди відсутності електроенергії. Ще один кар’єр — Центральний — перебуває на межі підтоплення. Через зруйновані електропідстанції та пошкоджені лінії електропередач на комбінаті простоюють дробильно-збагачувальні фабрики, електричне гірничодобувне обладнання, електричні локомотиви. Унаслідок обстрілу серйозно постраждала залізнична станція Оленівка, а також перегін Оленівка-Південнодонбаська, через який переважно постачали продукцію комбінату споживачам. Через зруйновану залізничну інфраструктуру комбінат уже два тижні не може відвантажити свою продукцію споживачам. Відсутність постачання продукції ПрАТ «ДФДК» призводить до суттєвого дефіциту флюсової сировини на ринку, насамперед, на підприємствах металургійної галузі. Військові дії, а також адміністративні обмеження, запроваджені обома сторонами на переміщення транспорту і ТМЦ, призвели до зриву життєво необхідних постачань — від матеріалів для проведення буропідривних робіт до запасних частин для гірничого обладнання. Керівництво підприємства переконане, що комбінат відновить роботу в майбутньому. Незважаючи на оголошений простій, для збереження виробництва та технологічного потенціалу ремонтні бригади й далі ведуть відновлювальні роботи на життєво важливих об’єктах. Повноцінну роботу комбінату відновлять тоді, коли буде усунено загрозу безпеці працівникам підприємства, відновлено енергетичну та залізничну інфраструктуру, а також налагоджено процеси постачання критичних ТМЦ, необхідних для виробництва. Довідка ПрАТ «ДФДК» розробляє Оленівське і Стильське родовища. Для переробки корисної копалини є дробильно-збагачувальні фабрики: ДЗФ-1, ДЗФ-2, ДЗФ-3, циклічно-потокова технологічна лінія. Крім того, є комплекс допоміжних цехів і служб. Підприємство спеціалізується на видобутку й виробництві вапняків та доломіту для металургійної, скляної, цементної, цукрової, будівельної, хімічної та інших галузей промисловості. Обсяг реалізації товарної продукції складає 5,2 млн тонн на рік.[:en]Under the current conditions the plant cannot resume production and shipment of products to the customers. Since Monday the staff of the main and auxiliary workshops has been brought to shutdown being paid 2/3 of the set out wages. Because of active hostilities, power failures occur at the plant, resulting in the vital facilities often remain completely de-energized. Two of the three active quarries of PJSC "DFDK" – the Vostochnyy and Dolomitnyy quarries – are partly flooded because of the dewatering plants emergency shutdown during periods of power outage. Another quarry – the Central one – is on the verge of flooding. Due to the destroyed power substations and damaged power lines crushing and processing plants, electrical mining equipment, electric locomotives are standing idle. As a result of shelling Elenovka railway station and Elenovka-Yuzhnodonbasskaya railroad haul have been seriously damaged; via this railroad haul the basic products of the plant were delivered to the customers. Due to the destruction of the railway infrastructure for two weeks already the plant has been unable to ship the products to the customers. The lack of supply of PJSC "DFDK" products leads to a significant deficit of flux raw materials at the market, primarily in the metallurgical sector. Military activities, as well as administrative restrictions imposed by both parties of the conflict on movement of motor vehicles and commodities and materials has resulted in the disruption of vital supplies - from materials for blasting to spare parts for mining equipment. The company's management is confident that the plant will resume in the future. Despite the announced suspension in order to maintain production and technological potential maintenance crews are continuing restoration work on the vital facilities. The plant will resume full-time job when security threats are eliminated to the employees, power supply and rail infrastructure is restored, as well as the processes of delivery of critical goods and materials needed for production are rearranged. Reference PJSC “DFDK” develops Elenovskoye and Stylskoye fields. There are two crushing and concentrating mills to process mineral resources: DOF-1, DOF-2, DOF-3, cyclic-and-continuous flow line. In addition, there is a range of auxiliary shops and services. The company specializes in the extraction and production of limestone and dolomite for the steel, glass, cement, sugar, construction, chemical and other industries. The volume of commercial product sales totals to 5.2 million tons per year.[:]

09.02.2015

У поточних умовах комбінат не може відновити виробництво й відвантаження продукції споживачам. Персонал основних і допоміжних цехів із понеділка виведено у простій з оплатою 2/3 від встановленого окладу.

Через активні військові дії на комбінаті відбуваються перебої з електропостачанням, унаслідок чого життєво важливі об’єкти комбінату часто залишаються повністю знеструмленими. Два із трьох діючих кар’єрів ПрАТ «ДФДК» — Східний і Доломітний — частково затоплені через аварійне відключення водовідливних установок у періоди відсутності електроенергії. Ще один кар’єр — Центральний — перебуває на межі підтоплення. Через зруйновані електропідстанції та пошкоджені лінії електропередач на комбінаті простоюють дробильно-збагачувальні фабрики, електричне гірничодобувне обладнання, електричні локомотиви.

Унаслідок обстрілу серйозно постраждала залізнична станція Оленівка, а також перегін Оленівка-Південнодонбаська, через який переважно постачали продукцію комбінату споживачам. Через зруйновану залізничну інфраструктуру комбінат уже два тижні не може відвантажити свою продукцію споживачам. Відсутність постачання продукції ПрАТ «ДФДК» призводить до суттєвого дефіциту флюсової сировини на ринку, насамперед, на підприємствах металургійної галузі.

Військові дії, а також адміністративні обмеження, запроваджені обома сторонами на переміщення транспорту і ТМЦ, призвели до зриву життєво необхідних постачань — від матеріалів для проведення буропідривних робіт до запасних частин для гірничого обладнання.

Керівництво підприємства переконане, що комбінат відновить роботу в майбутньому. Незважаючи на оголошений простій, для збереження виробництва та технологічного потенціалу ремонтні бригади й далі ведуть відновлювальні роботи на життєво важливих об’єктах. Повноцінну роботу комбінату відновлять тоді, коли буде усунено загрозу безпеці працівникам підприємства, відновлено енергетичну та залізничну інфраструктуру, а також налагоджено процеси постачання критичних ТМЦ, необхідних для виробництва.

Довідка

ПрАТ «ДФДК» розробляє Оленівське і Стильське родовища. Для переробки корисної копалини є дробильно-збагачувальні фабрики: ДЗФ-1, ДЗФ-2, ДЗФ-3, циклічно-потокова технологічна лінія. Крім того, є комплекс допоміжних цехів і служб.
Підприємство спеціалізується на видобутку й виробництві вапняків та доломіту для металургійної, скляної, цементної, цукрової, будівельної, хімічної та інших галузей промисловості. Обсяг реалізації товарної продукції складає 5,2 млн тонн на рік.